Algemeen privacybeleid

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens door Julvi

tijdens alle interacties met mij, bijvoorbeeld wanneer u de website bezoekt, gebruik maakt van mijn dienstverlening,  u contact opneemt met mij, ...

Julvi neemt uw privacy ernstig.  Zij verwerkt de verkregen persoonsgegevens in overeenstemming met de beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens en de verplichtingen opgelegd door de Europese Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, hetzij “de algemene verordening gegevensbescherming” (“AVG”) of “General Data Protection Regulation” (“GDPR”).

Zo verwekt Julvi de verkregen persoonsgegevens rekening houdende met de beginselen waaraan elke gegevensverwerking moet voldoen, met name: 

* De persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is.

* De persoonsgegevens worden slechts verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Julvi verwerkt deze niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze. 

* De persoonsgegevens moeten toereikende zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt (minimale gegevensverwerking).

*De persoonsgegevens moeten juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd.
Julvi neemt alle redelijke maatregelen om de persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren.

 

Welke persoonsgegevens worden er opgeslagen:

Onder persoonsgegevens versta ik gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben. Deze gegevens worden me  doorgegeven wanneer je bijvoorbeeld een formulier invult op de website, door het gebruik van mijn producten en diensten, of een applicatie op deze website. Alle gegevens die ik verzamel kunnen met elkaar gecombineerd worden om mijn aanbiedingen en diensten beter af te stemmen op je persoonlijke behoeften.

Mijn website verzamelt volgende persoonsgegevens

Bij het invullen van het bestelformulier:

  • Voornaam, naam, e-mailadres en telefoonnummer

  • Straatnaam en nummer, gemeente, land

Gedurende andere interacties waarbij informatie wordt uitgewisseld (consultaties via telefoon, e-mail, op kantoor, ….) verzamel ik uitsluitend persoonsgegevens die hetzij noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Wie is er verantwoordelijk voor deze gegevens:

Julvi met maatschappelijke zetel te Oude hoogweg 59, 8310 Sint Kruis, en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0751.859.074 is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. De volgende persoon werd aangesteld binnen onze onderneming om deze gegevensbescherming te waarborgen.

*Truyaert Lieselot

*E Julviwebshop@hotmail.com